1. Avaleht
  2. Nõuanded
  3. Jurist soovitab: 5 sammu võlgadest vabanemiseks
Jurist soovitab: 5 sammu võlgadest vabanemiseks

Jurist soovitab: 5 sammu võlgadest vabanemiseks

Võlalõksu sattunutel võib olla raske oma rahaasjades taas järje peale saada ning võlgnikud ei ole tihti teadlikud oma õigustest ja kohustustest, tõi välja kohtutäituri büroos pikaajalist kogemust omav jurist, kes toob välja viis sammu võlgadest vabanemiseks.

Advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper rõhutas, et igal võlgnikul on õigus saada kohtutäituritelt infot enda kohta alustatud täitemenetlustest ning õigus kasutada oma pangakontot ja mittearestitavat sissetulekut. “Tõsi, võlgnikul on ka kohustused ning eelkõige kohustus tasuda oma võlad. Ideaalis võiks ettepanek nõuete rahuldamiseks tulla võlgnikult ning maksegraafik tuleks sõlmida enne arestimistoiminguid. Segaduse vältimiseks peaks võlgnik teavitama koheselt kohtutäiturit, millist kontot ta kasutab ja palju tal ülalpeetavaid on,” tõi Sepper välja võlgniku esmased õigused ja kohustused.

Saa ülevaade oma kohustustest

Esimeseks sammuks on ülevaate saamine oma kohustustest, milleks on kaks võimalust.

Päringut saab teha isiklikult või elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale, kust väljastatakse vastav väljavõte. “Tasub tähele panna, et väljavõttel võivad kajastuda ka aegunud nõuded ja juba lõpetatud menetlused,” rõhutas Sepper. Teiseks võimaluseks on väljavõte eesti.ee lehelt, kus tuleb e-teenuste alt valida “Notariaalsed dokumendid ja täitetoimikud” ning edasi liikuda “Minu vastu algatatud täitetoimikud” alla. “Väljavõtetel ei kajastu nõuete korrektne jääk. Väljavõtetelt saab info, millise täituri juures mis menetlusi läbi viiakse, kuid täpse võla jäägi teada saamiseks tuleb igale täiturile eraldi päring teha,” täpsustas Hedmani jurist.

Esita konto arestist vabastamise avaldus

Kui kontod on arestitud, tuleb esitada kohtutäiturile avaldus konto arestist vabastamiseks. Kolme tööpäeva jooksul vabastab kohtutäitur konto ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Täitur võib konto vabastamisest ka keelduda, kuid ta peab keeldumist põhjendama ning seda on võimalik ka vaidlustada.

Kontrolli, kas nõue on aegunud

Advokaadibüroo Hedman jurist soovitas kontrollida, kas mõni nõue on aegunud. Näiteks rahatrahvi ja väärteomenetluse nõuded aeguvad nelja aastaga, samuti ka viivistasu nõuded. Rahalise ja varalise karistuse ning menetluskulude nõuded aeguvad üldiselt seitsme aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest, kuid aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks. Tsiviilasjadest tehtud lahenditest tulenevad nõuded aeguvad reeglina kümne aasta möödumisel, arvestatuna täitemenetluse alustamisest.

Elatise nõuded aeguvad kümne aastaga, kuid aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks ning aegumist ei saa taotleda ajal, mil laps on alaealine. “Võlgade aegumises on teatud nüansse ning põhjalikuma ülevaate saamiseks soovitan alla laadida tasuta võlgadest vabanemise juhendi, mis on leitav Hedmani kodulehelt,” soovitas Kaire Sepper.

Esita aegumise avaldus

Tsiviilõiguslikud nõuded ei aegu automaatselt, selleks tuleb kohtutäiturile avaldus esitada. Iga avalduse läbivaatamise eest tuleb tasuda 18 eurot. Täitur edastab avalduse sissenõudjale, kes vastab, kas ta on nõus menetluse lõpetamisega. Kui sissenõudja ei vasta või ei anna nõusolekut, tuleb pöörduda kohtusse, mis on riigilõivuvaba juhul, kui vastav avaldus on kohtutäiturile varasemalt esitatud. Rahalise ja varalise karistuse ning menetluskulude ja väärteootsuste nõuetes koostab aegumise otsuse täitur ning eraldi avaldust esitama ei pea.

Esita maksegraafiku taotlus

Maksegraafiku avaldus tuleb eraõiguslikes nõuetes esitada kohtutäiturile, trahve ja avalik-õiguslikke nõudeid ajatab kohus. “Võlgade tasumiseks soovitan alati saavutada mõistlik maksegraafik, mis on kõiki osapooli kõige vähem koormavaim lahendus. Samuti on siis võlgnikul kindlus, et täitur ei võta kasutusele muid sundtäitmise meetmeid,” selgitas Hedmani jurist. Lisaks saab võlgnik taotleda kontode, pensioni ja töötasu arestist vabastamist kuni maksegraafikut täidetakse.

Võlgadega tegelemiseks on abiks tasuta allalaetav “Täitemenetluse juhend võlgnikule”, mis sisaldab juhiseid ning erinevate avalduste näidiseid. Juhend on leitav advokaadibüroo Hedman kodulehelt siit!

  • Sel aastal Eestis oma 30. tegutsemisaastat tähistav äri- ja ühinguõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo toetab oma kliente investeeringute kaasamisel, osanike- ja aktsionärisuhete korraldamises, tehnoloogiaõiguses, ühinemistel ja ülevõtmistel, äriühingute piiriülestel liikumistel, IT-õiguses ning andmekaitse ja intellektuaalomandi küsimustes.
Head Uudised GoodNews